Đóng lại

Lịch BGH

Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
03/10/2022
Cả ngày Lịch công tác tuần I tháng 10 từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022