Ngày 26/5/2021 Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Trì ra công văn về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.