Ngày 14/8/2020 UBND huyện Thanh Trì đã xây dựng Phương án khoanh vùng dập dich bênh Covid-19 trên địa bàn huyện.