Công văn 1660 ngày 12/08/2020 V/vThực hiện kết luận của Chủ tịch UBND TPHN về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 phiên họp số 51,52