Về việc kết luận của Chủ tịch UBND TPHN về công tác phòng chống Covid-19 phiên họp số 45,46