về việc thực hiện kết luận chủ Chủ tịch UBND TP Hà Nội về công tác phòng tránh dịch bệnh covid-19 phiên họp số 44.